top of page

Vun der linearer an d'Kreeslafwirtschaft.

Kreeslaafwirtschaft

Jiddereen schwätzt vun grénger Energie an nohaltegem Stroum. Mee wat genee ass dat?

Erneierbar Energien

Wat ass däin Undeel um Klimawandel an wei kriss Du däin Carbon Footprint méi kleng?

Déi eegen CO2 Emissiounen moossen an reduzéieren!

Wéi kann et sinn, dass 80% vun onserem Offall ënnert dem Radar passéieren?

Den Offall, dee kee kennt!

Lëtzebuerg huet eng vun deenen héchsten pro Kapp Emissiounen op der Welt. Firwat eigentlech?

Lëtz pollute!

Êtes-vous intéressé par une formation? Faites un message sur info@emweltschoul.com ! 

Lycée

De l'économie linéaire vers l'économie circulaire

Economie circulaire

Tout le monde parle de l'énergie et de l'électricité verte. Mais comment fonctionne une éolienne ou un panel photovoltaïque?

Énergies renouvelables

Comment peux-tu réduire ton empreinte carbone?

Réduire ses émissions de CO2

80% des déchets luxembourgeoises passent sous le radar. Comment est-ce possible?

Les déchets inconnus...

Le Luxembourg est un des pays les plus polluants en termes de CO2! Qu'est-ce qui se cache derrière cette statistique?

Lëtz pollute!

Êtes-vous intéressé par un format étroit? Alors je vais le faire info@emweltschoul.com ! 

Entreprises & Communes
bottom of page