top of page

De Fresque vun der Kreeslafwirtschaft

Léier op eng spilleresch an informativ Aart a Weis den nohaltegen Ëmgang mat onse Ressourcen!

Du wëlls verstoe wat d'Kreeslafwirtschaft ass?


Dann ass d'Fresque de l'Economie Circulaire genau dat richtegt fir dech! Unhand vun dësem flotten an participativen Atelier léiers Du d'Prinzippien an och d'Nodeeler vun der linearer Wirtschaft an awer virun allem d'Virdeeler vun der Kreeslafwirtschaft kennen!

Dauer vum Atelier: 3 Stonnen


Reservéier elo den Atelier fir deng Schoul, däi Lycée, deng Entreprise oder deng Gemeng iwwer info@emweltschoul.com !


Méi Infos op: https://www.lafresquedeleconomiecirculaire.com

La fresque de l'économie circulaire

Apprenez l'utilisation durable de nos ressources de manière ludique et informative !

Vous voulez comprendre ce que c'est l'économie circulaire ?


Alors la Fresque de l'Economie Circulaire est exactement ce qu'il vous faut ! A l'aide de cet atelier ludique et participatif vous apprendrez les principes, mais aussi les inconvénients de l'économie linéaire et surtout les avantages de l'économie circulaire !

Durée de l'atelier : 3 heures.


Réservez dès maintenant l'atelier pour votre école, votre lycée, votre entreprise ou votre collectivité via info@emweltschoul.com !


Plus d'infos sur : https://www.lafresquedeleconomiecirculaire.com

bottom of page